KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2015-2016
STT
Công việc thực hiện
Thời gian
1
Sinh viên đề suất đề tài và xây dựng thuyết
minh đề cương
15/09-10/10/15
2
Khoa duyệt thuyết minh đề cương
11/10-15/10/15
3
Trường xét duyệt, đánh giá nội dung đề cương
16/10-15/11/15
SAU KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ TRƯỜNG
4
Sinh viên thực hiện đề tài theo sự hướng dẫn của
giáo viên
15/11-15/05/16
5
Khoa nghiệm thu đề tài
16/05-15/06/16
6
Trường nghiệm thu đề tài
10/06-10/07/16

2 nhận xét: