CÁC QUY ĐỊNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC

  Các bạn sinh viên cao đẳng đọc kỹ các biểu mẫu để thực hiện đồ án môn học đúng quy định, áp dụng từ khóa K13.
Download Biểu mẫu giao ĐAMH
Download định hướng ĐAMH-ĐATN-NCKH
Download Quy định viết thuyết minh ĐAMH
Download Quy định thiết kế xây dựng mô hình
Dowload Quy định chấm ĐAMH
Dowload Quy định thực hiện thuyết minh ĐAMH

1 nhận xét: